CMMS computerized Maintenance Management system

ระบบบริหารจัดการงานซ่อมออนไลน์ 

Netka CMMS (computerized Maintenance Management system )

ระบบบริหารจัดการงานซ่อมออนไลน์ ที่จะมาสร้างความสะดวกในแจ้งซ่อม เพิ่มประสิทธิภาพทีมงานซ่อมบำรุง ลดความซ้ำซ้อนและเวลาที่สูญเปล่า เพิ่มความพึงพอใจและลดต้นทุนงานแจ้งซ่อม

Netka CMMS ช่วยให้งานแจ้งซ่อมดีขึ้น

Netka CMMS ช่วยให้งานแจ้งซ่อมดีขึ้น ในหลากหลายธุรกิจ และองค์กรอาทิ โครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวสูงและแนวราบ โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม

Netka CMMS สร้างความพึงใจให้กับผู้แจ้งซ่อม

  • รองรับการแจ้งซ่อมผ่านทุกอุปกรณ์สื่อสาร อาทิ โทรศัพท์ ,Line , Messenger
  • รับรู้การนัดหมาย และสถานะงานซ่อม สื่อสารกับผู้ให้บริการงานซ่อม สะดวกและ คล่องตัว

Netka CMMS เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการงานซ่อม

  • รับรู้และปรับปรุงข้อมูลการแจ้ง การซ่อมอย่าเป็นระบบ ถูกต้อง
  • ประสิทธิภาพการจัดตารางงานซ่อมอย่างเป็นระบบ ลดทอนเวลาสูญเปล่าของงานซ้ำซ้อน
  • ประสิทธิภาพการสื่อสาร ที่ถูกต้อง และรวดเร็ว เพิ่มระดับความพอใจให้ผู้ใช้บริการ
  • ข้อมูลการบริหารงานแจ้งซ้อม สามมารถประมวลผล แสดงรายงานในรูปแบบ Dashboard สนับสนุนต่อการใช้ และวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผน ปรับกลยุทธ์ และบริหารงานซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ